?

Log in

No account? Create an account

Thu, Jan. 13th, 2011, 09:29 am
dndminis: Морська капуста

 Морська капуста сприяє поліпшенню травлення і обмінних процесів, зміцненню імунітету, нормалізації функцій щитовидної залози (у складі морської капусти є велика кількість легко засвоюваного йоду, який і сприяє нормалізації функції щитовидної залози), центральної нервової системи та серцево-судинної систем, виводить токсини, радіонукліди (завдяки вмісту альгинатов), холестерин, усуває вітамінно-мінеральну недостатність. Ламінарія також сприяє очищенню крові в організмі. У крові йдуть безперервні процеси руйнування старих клітин і створення нових, для чого необхідний постійний приплив активних речовин, вітамінів (особливо важливі вітаміни групи В), мікроелементів, зокрема заліза, а все це якраз таки є в морській капусті.

Thu, Jan. 13th, 2011, 09:28 am
dndminis: джерело вітамінів, мікроелементів і амінокислот

 Морську капусту відносять до роду бурих водоростей, вона має пластинчасте слоевище шириною до 0,5 м і довжиною до 25м. Найбільш потужні лісу бурих водоростей розвинені в холодних морях (Льодовитому океані, Північному Атлантичної океані, Північному морі), у південних морях морська капуста досягає лише середньої величини і вважається менш корисною, значно поступаючись по своєму хімічному складу. У ламінарії, яка добувається в холодних морях, виявлена значно більша концентрація біологічно активних речовин, що пов'язано в першу чергу з меншою испаряемостью йоду в північних морях.

Морська капуста - це джерело вітамінів, мікроелементів і амінокислот, це також відмінний засіб для очищення організму від шлаків. У морській капусті на відміну від звичайної в два рази більше фосфору, в 11 разів більше магнію, в 16 разів більше заліза і в 40 разів більше натрію. У ній також містяться полісахариди, фруктоза, альгіновая кислота, йод, вітаміни В1, В2, В12, Д, А, Е, аскорбінова кислота, калій, клітковина, мікро-і макроелементи. За своїм змістом вітамінів ламінарія перевершує багато фруктів і овочі

Thu, Jan. 13th, 2011, 09:28 am
dndminis: про морську капусту

 протягом уже багатьох років люди видобувають та використовують в їжу морську капусту. Першими заговорили про унікальні властивості морської капусти (ламінарії) стародавні китайці. Вони навіть внести її до реєстру лікарських засобів, які необхідні людині.

Сьогодні даний морепродукт користується величезною популярністю в Японії (з нього готують понад 300 страв!) Та Китаї, проте останнім часом ряд європейських країн також звернув на нього увагу.

Thu, Jan. 13th, 2011, 09:27 am
dndminis: seaweed

 Doctors around the world recommend the use of laminaria in atherosclerosis, hypertension, coronary heart disease, chronic constipation. Kelp can also be used when handling a diet to reduce weight, while cleaning the body of toxins.

Studies have shown that kelp can assist in Oncology (stops the growth of tumors!). By this reason, a low percentage of breast cancer in Japanese women and Chinese women is explained by the fact that they consume a lot of seaweed.

Thu, Jan. 13th, 2011, 09:24 am
dndminis: sea cabbage

 Seaweed helps to improve digestion and metabolism, strengthen immunity, normalize thyroid function (composed of seaweed has a large amount of easily assimilable iodine, which helps normalize the thyroid function), central nervous system and cardiovascular systems, toxins, radionuclides (due to the content of alginates), cholesterol, removes the vitamin-mineral deficiencies. Kelp also helps clean the blood in the body. In the blood, are continuous processes of destruction of old cells and creating new ones, which calls for a constant flow of active substances, vitamins (especially important B vitamins), minerals, particularly iron, while all this is still there in the sea cabbage.

Thu, Jan. 13th, 2011, 09:24 am
dndminis: vitamins

 Seaweed - is a storehouse of vitamins, minerals and amino acids, it is also a great way to cleanse the body of toxins. In the sea kale in contrast to the usual two times more phosphorus, 11 times more magnesium, 16 times more iron and 40 times more sodium. It also contains polysaccharides, fructose, alginic acid, iodine, vitamins B1, B2, B12, D, A and E, ascorbic acid, potassium, fiber, micro-and macro. By its content of vitamins kelp surpasses many fruits and vegetables.

Thu, Jan. 13th, 2011, 09:23 am
dndminis: many years

 for many years now people extract and use in food laminaria. First started talking about the unique properties of seaweed (kelp), the ancient Chinese. They even make it to the registry of drugs that are needed to man.

Today, this seafood is very popular in Japan (from him prepare over 300 dishes!) And China, but recently several European countries also drew attention to it.

Sea cabbage belongs to the genus of brown algae, it has a laminated thallus width up to 0,5 m and length up to 25m. The most powerful of kelp forests developed in the cold seas (Arctic Ocean, North Atlantic Ocean, North Sea), in the southern seas seaweed achieves only average and is considered less useful, much inferior in its chemical composition. In the kelp, which is extracted in cold seas, found a much higher concentration of biologically active substances, which is associated primarily with the lower volatility of iodine in the northern seas.

Thu, Jan. 13th, 2011, 09:12 am
dndminis: (no subject)

 ППолезные записи про фоллиеву кислоту. Я как раз этим интересовался. 

Sat, Jan. 8th, 2011, 08:44 pm
mirlubvi: (no subject)

Приложение «Учет реализации товаров» предназначено для учета изделий, производимых предприятием, учета расхода сырья на производство изделий, учета реализации изделий потребителям. Приложение является клиент-серверным. В качестве клиентского приложения используется Internet Explorer. База данных размещается на сервере MySQL.

 

Tue, Nov. 10th, 2009, 10:15 pm
astralvulpes: Selling some D&D Icons on ebay!

I've got the Blue and Black gargantuan dragons, along with the white gargantuan dragon from the Legend of Drizzt scenario pack up on ebay!

http://shop.ebay.com/shining_umbreon/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=25

skipped back 10